วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 4 การใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser)
การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer
     โปรแกรม Internet Explorer จะประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญหลายส่วน ดังนั้น ก่อนที่จะทำการใช้งานโปรแกรม internet Explore ก้ต้องทำความรู้จักกับโปรแกรมนี้ก่อน ซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆดังต่อไปนี้

ส่วนประกอบของโปรแกรม Internet Explorer
1.แถบชื่อ Title Bar : แถบแสดงชื่อเว็บไซต์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่
2.แถบเมนู Menu Bar : แถบคำสั่งต่างๆที่ใช้งานในโปรแกรม Internet Explorer โดยแยกไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้ เมื่อต้องการใช้งานก็เลือกคลิกตามคำสั่งนั้นๆได้
3. แถบเครื่องมือมาตรฐาน Standard Toolbar : แถบแสดงไอคอน (Icon) ของคำสั่งต่างๆ ที่เป็นปุ่มคำสั่งพื้นฐาน
4. แถบเครื่องมือที่อยู่ Addwess Toolbar : เป้นแถบที่สำหรับกรอบที่อยู่ของเว็บไซต์ต้องการจะเข้าไปเยี่ยมชม
5. สัยลักษณะเคลื่อนไหว : เป็นสัญลักษณ์แสดงการโหลดข้อมูลเว็บไซต์ที่เราต้องการจะเข้าไปเยี่ยมชม เมื่อทำการดหลดข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว สัญลักษณ์จะหยุดการเคลื่อนไหว

การหยุดการโหลด(Stop)
     ในขณะที่โปรแกรมอยู่ในระหว่างการดหลดเว็บเพจตามที่เราพิมพ์ชื่อเว็บไว้ในช่อง Address นั้น เมื่อเราไม่ต้องการเว็บเพจนี้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บเพจใหม่ เราก็ควรจะหยุดการโหลดเว็บเพจโดยคลิกที่ปุ่ม stop

การสั่งให้มีการโหลดใหม่ (Refresh)
     เมื่อเราพิมพ์ชื่อ Web ไว้ที่ช่อง Address แล้ว บางครั้งเราจะพบว่าโปรแกรม Web Browser สามารถโหลดเว็บไซต์นั้นมาให้เราเพียงบางส่วนเท่านั้นก็หยุดการโหลด โดยเราจะสังเกตจากรูปธงที่สะบัดอยู่มุมบนด้านขวาของหน้างการเก็บเอาไว้ในสมุดบันทึกจอโปรแกรมหยุดสะบัด เราสามารถสั่งให้โปรแกรมโหลดเว็บไซต์นั้นให้เราใหม่อีกครั้ง ดดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในช่อง Address ใหม่เพียงแค่คลิกที่ปุ่ม Refresh โปรแกรมก็จะทำการดหลดเว็บไซต์ที่เราต้องการให้ใหม่ทันที

การกลับไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ (Home)
     ในการเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อคลิกลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆ ของเว้บไซต์ ก็เหมือนกับเราเปิดหนังสือทีละหน้าอ่านไปเรื่อยๆ เมื่อเราต้องการกลับไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์นั้นๆ ถ้าคลิกที่ปุ่ม Back ก็เหมือนกับเราพลิกกลับมาทีละหน้า แต่ถ้าต้องการกลับไปยังหน้าแรกครั้งเดียวเลยจะต้องคลิกที่ปุ่ม Home

เว็บบันทึกเว็บเพจที่ชอบ (Favorites)
     เมื่อเราเล่นอินเทอร์เน้ตแล้วค้นหาข้อมูล หรือค้นหาเว็บเพจใหม่ไปเรื่อยๆเรามักจะคลิกไปจนพบกับเว็บเพจที่น่าสนใจ และต้องการที่จะกลับมาดูเว็บเพจนั้นอีกในครั้งต่อๆไป เราจะมีวิธีในการบันทึกเว็บเพจนั้เก็บเอาไว้ในสมุดบันทึกตัวของเรา เมื่อครั้งต่อไปที่ต้องการจะเปิดเว็บเพจนี้อีกก็ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ชื่อเว็บเพจในช่อง Address อีก แต่สามารถค้นหาได้จากสมุดบันทึกส่วนตัวของเราได้ทันที ทำให้เราสะดวกในการบันทึกเว็บเพจที่ชอบเก็บเอาไว้ได้โดยไม่ต้องจดลงบนสมุดบันทึกอีกต่อไป
     การบันทึกไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวภายในโปรแกรม Interet Explorer ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นที่  1 คลิกที่ปุ่ม Favorites
ขั้นที่ 2 เลือกที่ Add เพื่อเพิมเว็บเพจที่ชอบไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวของเรา จะปรากฏหน้าต่าง ดังนี้
     Name : จะปรากฏที่อยู่ของเว็บเพจที่เรากำลังเปิดอยู่ในขณะนี้
     Create in : จะประกอบด้วย 2 กรณี
     1.มีสมุดบันทึกของตนเองแล้ว (Folder) ก็ให้คลิกเปิดสมุดของตนเองขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ ok โปรแกรมก็ทำการบันทึกเว็บเพจที่เราต้องการเก็บเอาไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวของเราทันที
2. ไม่มีสมุดบันทึกของตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   2.1 คลิกที่ New Folder
   จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ เพื่อให้เราพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ (Folder) ของเราในช่อง Folder name แล้วคลิกที่ OK
2.2 ชื่อโฟลเดอร์ (Folder) ที่เราสร้างใหม่ก็จะมาปรากฏที่ช่อง Create in
2.3 คลิกที่ปุ่ม OK ก็จะทำการบันทึกเว็บเพจที่เราชอบไว้ในโฟลเดอร์ (Folder) ของเราให้เรียบร้อย
     ขั้นที่ 3 เมื่อต้องการปรับแต่งการจัดเก็บเว็บไซต์ไว้สมุดบันทึกให้เลิกที่ Organize
Create Folder : สร้างโฟลเดอร์ใหม่
Rename : เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อของเว็บไซต์ที่จะบันทึกไว้ในสมุดบันทึกไว้ในสมุดบันทึก
Move to Folder : ย้ายเว็บไซต์ที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใหม่ โดยให้คลิกที่ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการย้าย แล้วเลือก Move to Folder จะปรากฏคลิกที่ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการย้าย แล้วเลือก Move to Folder จะปรากฏหน้าจอดังนี้ เพื่อให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ (Folder) ใหม่
Delete : การลบโฟลเดอร์ (Folder) หรือลบเว็บไซต์ที่ได้บันทึกไว้แล้ว เมื่อต้องการลบให้คลิกเลือกชื่อเว็บไซต์ หรือ โฟลเดอร์ (Folder) ที่ต้องการจะลบแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม Delete แล้วจะปรากฏหน้าจอดังนี้ เพื่อเป็นการยืนยันการลบ

การเปิดดูเว็บไซตที่เคยไปเยือนมาแล้วในอดีต (History)
                ขั้นตอนในการค้นหาเว็บไซต์ในอดีต ทำได้ดังต่อไปนี้
1. คลิกที่ปุ่ม History
2. แสดงข้อมูลของ History ทางด้านซ้ายมือ โดยจะรวบรวมไว้ในแต่ละวันว่าได้เข้าไปเปิดเว็บไซต์ไหนบ้าง
3. ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลในวันใด ก็คลิกที่วันนั้นๆ ก็จะแสดงรายชื่อของเว็บไซต์ต่างๆ ที่เคยเข้าไปเยี่ยมชมมาแล้ว
4. ถ้าเราต้องการกลับไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เคยไปเยี่ยมมาแล้วก็สามารถคลิกเลือกชื่อเว็บไซต์นั้นได้เลย
5. เว็บไซต์จะแสดงขึ้นมาทันที

การพิมพ์เว็บเพจ (Print)
                ก่อนการพิมพ์ข้อความจากเว็บเพจควรจะต้องดูภาพก่อนพิมพ์เพื่อที่จะดูผลลัพธ์ที่จะได้เมื่อสั่งพิมพ์ เพื่อตรวจดูความถูกต้องก่อนที่จะพิมพืออกมาทางกระดาษ
การพิมพ์แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
                1. คลิกที่รูป เครื่องพิมพ์ จะเป็นการสั่งพิมพ์โดยอัตโนมัติ คือพิมพ์หน้าเว็บเพจออกมาทั้งหมดเหมือนกับเราที่เราคลิกรูปเครื่องรูปเครื่องพิมพ์ใน Microsoft Word
                2. เลือกจาก เมนู File -- > Print จะสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ตามที่เราต้องการได้ ดังนี้
All          =   การพิมพ์ทั้งหมด
Selection =   พิมพ์เฉพาะพื้นที่ที่เลือก (การเลือกพื้นที่ หรือ ข้อความที่ต้องการพิมพ์ก็โดยการลากแถบดำคลุมพื้นที่ หรือ ข้อความนั้น ๆ)
Current Page  =  พิมพ์ในปัจจุบันที่ตำแหน่งของเคอร์เซอร์ (Cursor) กะพริบอยู่
Page       =   กำหนดหน้าที่ต้องการพิมพ์

การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
                เมื่อต้องการที่จะกำหนดขนาดกระดาษ และขอบกระดาษก่อนที่จะทำการพิมพ์เว็บเพจให้ทำการเลือกเมนู File -- > Page Setup เพื่อกำหนดตามรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

การตั้งค่าหน้าากระดาษ Page Setup
                หมายเลข 1 การกำหนดขนาดของกระดาษที่ต้องการจะเลือกใช้ในการพิมพ์เว็บเพจ
                หมายเลข 2 การกำหนดถาดกระดาษของเตรื่องพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ที่สามารถป้อนกระดาษได้หลายทาง

แบบทดสอบบทที่ 4
1.             ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
ก.      Netscape Communicator
ข.      Internet Expiorer
ค.     Favorites
ง.       Opera
2.             ส่วนประกอบของโปรแกรม Internet Expiorer คือข้อใด
ก.      แถบชื่อ
ข.      Windows
ค.      Refresh
ง.       Stop
3.             แถบชื่อคืออะไร
ก.      แถบคำสั่งต่างๆ
ข.     แถบแสดงชื่อเว็บไซต์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่
ค.      แถบแสดงไอคอน
ง.       เป็นแถบแสดงสำหรับกรอกที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการ
4.             แถบเมนูมีภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก.      Title Bar
ข.      Standard Toolbar
ค.     Menu Bar
ง.       Address Toolbar
5.             แถบเครื่องมือมีหน้าที่อย่างไร
ก.      เป็นสัญลักษณ์แสดงการโหลดข้อมูลของเว็บไซต์
ข.      แถบแสดงชื่อเว็บไซต์
ค.      แถบคำสั่งต่างๆ
ง.      เป็นแถบสำหรับกรอกที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการ

6.             คำสั่งใดที่สั่งให้มีการโหลดใหม่
ก.      Refresh
ข.      Stop
ค.      Home
ง.       Favorites
7.             คำสั่งใดที่เป็นคำสั่งการตั้งค่าหน้ากระดาษ
ก.      Print
ข.     Pags Setop
ค.      Work Offline
ง.       History
8.             การปรับแต่งตัวอักษรแบ่งได้เป็นกี่แบบ
ก.      1 แบบ
ข.    2 แบบ
ค.      3 แบบ
ง.       4 แบบ
9.             คำสั่งใดที่เป็นการกลับไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์
ก.      Favorites
ข.      Refresh
ค.      Stop
ง.      Home
10.      การเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรมี 5 ขนาด โดยเรียงลำดับจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่ข้อใดถูกต้อง
ก.      Smallest-Smaller-Medium-Larger-Largest
ข.      Larger- Largest- Medium-Smaller-Smallest
ค.      Smallest- Medium- Larger- Smaller- Largest
ง.       Smaller- Smallest- Medium- Largest-Large

เฉลย
1. ค    2. ก    3. ข    4. ค    5. ง    6. ก    7. ข    8. ข    9. ง    10. ก


               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น