วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 9
รูปแบบการสนทนาออนไลน์(Chat)
รูปแบบการสนทนาออนไลน์ที่เป็นที่นิยมที่สุดรูปแบบหนึ่ง
ได้แก่ ไออาร์ซี (IRC : Internet Relay Chat) เราต้องใช้โปรแกรม
ไออาร์ซีในการสนทนาแบบนี้ ด้วยการใช้ไออาร์ซีนี้ เราจะพูดคุย
กันเป็นกลุ่ม เรียกว่า ช่อง (channel) แต่ละช่องมีชื่อที่ครอบคลุม
ความสนใจหลักของกลุ่มนั้น เช่น Teen สำหรับผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่น
ระหว่างการพูดคุย เราจะเห็นข้อความที่ผู้อื่นเขียนปรากฏบน
หน้าจอของเรา ถ้าเราต้องการจะพูดก็เพียงแต่่พิมพ์ลงไปแล้ว
กด Return ข้อความดังกล่าวจะปรากฏบนหน้าจอของเรา และ
บนหน้าจอของผู้ใช้รายอื่นทั้งหมดพร้อมๆกันผู้ใช้รายอื่น
สามารถตอบกลับ และ เริ่มการสนทนากับเราได้มีีโปรแกรม
ไออาร์ซีจำนวนหนึ่งที่ให้เราทดลองใช้ได้้โดยไม่ต้องชำระเงิน
เป็นระยะเวลาหนึ่ง เราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อ
เอ็มไออาร์ซี (MIRC) ได้จาก
http://www.mirc.co.uk/ เว็บไซท์
MIRC มีคำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์
ของเราอย่างละเอียด เราจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในไฟล์ Help
ที่ให้มากับโปรแกรมเอ็มไออาร์ซี โปรแกรมนี้ค่อนข้างจะใช้ยาก
ดังนั้นเราอาจต้องการจะพิมพ์ข่าวสารที่อยู่ในไฟล์ Help ออก
มาดูก็ได้ 

1 ความคิดเห็น:

 1. แบบทดสอบ
  1.วิธีการสนทนาออนไลน์รูปแบบนี้จะไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
  ก.การรับส่งสารแบบทันทีทันใด
  ข.การส่งสารแบบทันทีทันใด
  ค.การรับสารแบบทันทีทันใด
  ง.การรับส่งสารอย่างรวดเร็ว
  2. Instant Messaging คือ
  ก.การรับส่งสารแบบทันทีทันใด
  ข.การส่งสารแบบทันทีทันใด
  ค.การรับสารแบบทันทีทันใด
  ง.การรับส่งสารอย่างรวดเร็ว
  3. Connecting to Yahoo as s_kulrapee
  ก.การรับส่งสารแบบทันทีทันใด
  ข.การส่งสารแบบทันทีทันใด
  ค.การรับสารแบบทันทีทันใด
  ง.ไม่มีข้อใดถูก
  4.รูปแบบของการนำวิธีการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์มาทำให้เกิดห้องสนทนา คือ
  ก.การสนทนาออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์
  ข.การสนทนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม
  ค.การสนทนาออนไลน์ผ่านเว็บ
  ง.การสนทนาออนไลน์ผ่านกล้อง
  5.การสนทนาด้วยข้อความในห้องสนทนาโดยใช้โปรแกรมบนแต่ละเครื่องของผู้ใช้
  ก.การสนทนาออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์
  ข.การสนทนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม
  ค.การสนทนาออนไลน์ผ่านเว็บ
  ง.การสนทนาออนไลน์ผ่านกล้อง
  6.วิธีการสนทนาออนไลน์ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์กลาง จะมีเทคนิคเพื่อให้เลือกใช้บริการ มีกี่แบบ
  ก. 1 ข.2
  ค.3 ง.4


  7.คนที่กำลังติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อยู่ ซึ่งเราจะเรียกว่า
  ก.ห้องสนทนา ข.ห้องแชท
  ค.ห้องมองดู ง.ห้องพิมพ์
  8.เมื่อเลือกกลุ่มที่จะสนทนาได้แล้วให้คลิกที่ใด
  ก. Go to ข. Go
  ค. Go to to ง. Go to Room
  9.จะทำการเพิ่มชื่อใน Messenger List โดยคลิกที่
  ก. Add ข.Go
  8. copy ง.cut
  10. เพื่อดูรายละเอียดของโปรแกรมและจะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม
  ก.Features ข. Add
  ค. Go to Room ง. Go to

  เฉลยแบบทดสอบ
  1.ก 2.ก 3.ง 4.ค 5.ข 6.ข 7.ก 8.ง 9.ก 10.ก

  ตอบลบ