วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


บทที่ 7 ลักษณะของการโอนย้ายข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต


 การโอนย้ายข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถกระทำได้ทั้งในรูปแบบของรูปภาพและประเภทไฟล์ข้อมูล มีลักษณะของการโอนย้ายข้อมูลทั้งการดาวน์โหลด และการอัพโหลด ซึ่งสามารถจัดแบ่งประเภทของโปรแกรมที่ดาวน์โหลดออกเป็น 4 ประเภท คือ แชร์แวร์ เดโมแวร์ โปรแกรมรุ่นเบต้า และโปรแกรมฟรีโดยเมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากเว็บไซต์ จะมีรายละเอียดเพื่อบอกถึงประเภทของโปรแกรม นอกจากนี้การดาวน์โหลดข้อมูลประเภทต่างๆ การอัพโหลดข้อมูลก็มีความสำคัญ ถ้าเราต้องการสร้างโฮมเพจของตนเอง ซึ่งอาจจะใช้รูปแบบของการขอพื้นที่ฟรีในการสร้างโฮมเพจจากเว็บไซต์ต่างๆ หรือการเช่าพื้นที่ในการสร้าง  โฮมเพจจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็จะต้องใช้โปรแกรมช่วยในการอัพโหลดข้อมูล เช่น โปรแกรม WS-FTP


ประเภทของโปรแกรมที่ดาวน์โหลด

1. โปรแกรมประเภทเก็บข้อมูลปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย
  1.1 ฟรี  MRTG  :  http://oss.oetiker.ch/mrtg
          RRD  :  http://oss.oetiker.ch/rrdtool
          Cacti  :  http://www.cacti.net
          Zenoss  :  http://www.zenoss.com
          Zabbix  :  http://www.zabbix.com
          GroundWork Monitor Community Edition  :  http://www.groundworkopensource.com/community/community-edition.html
          David system (Free Edition)  :  http://www.hadden.pl/en/download.php  Update 07/06/2011
          
AdventNet FreeTools  :  http://www.manageengine.com/free-software-download.html  Update 29/07/2011
  1.2 ไม่ฟรี  PRTG  :  http://www.paessler.com/prtg
            AdventNet OpManager  :  http://manageengine.adventnet.com/products/opmanager/index.html
            Solarwinds Orion Network Performance Monitor  :  http://www.solarwinds.com/products/orion/index.aspx
2. โปรแกรมประเภทเก็บและวิเคราห์ Log ต่างๆ
  2.1 ฟรี  Syslog-NG  :  http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/unix_linux/syslog-ng.php
          Kiwi Syslog  :  http://www.kiwisyslog.com
          Plawan Central Log  :  http://www.plawan.com
          Solarwinds Kiwi Syslog (Kiwi Syslog โดน Solarwinds ซื้อต่อแล้ว) :  http://www.solarwinds.com/products/kiwi_syslog_server/
          Nagios  :
  2.2 ไม่ฟรี  AdventNet Firewall Analyzer  :  http://manageengine.adventnet.com/products/firewall/index.html
            AdventNet EventLog Analyzer  Manager  :  http://manageengine.adventnet.com/products/eventlog/index.html
            AdventNet NetFlow Analyzer  :  http://manageengine.adventnet.com/products/netflow/index.html
            GFI EventManager  :  http://www.gfi.com/eventsmanager
            Solarwinds Orion Network Performance Monitor  :  http://www.solarwinds.com/products/orion/index.aspx  (มีตัว Syslog Viewer ในโปรแกรม)
3. โปรแกรมประเภทใช้วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ทั้งของ Server และ Client
  3.1 ฟรี  CactiEZ (CentOS + Cacti)  :  http://cactiusers.org/wiki/CactiEZ
          MRTG , RRD , Zenoss , Zabbix
          GroundWork Monitor Community Edition
  3.2 ไม่ฟรี  AdventNet OpManager
            GFI Network Server Monitor  :  http://www.gfi.com/nsm
            GFI WebMonitor for ISA Server  :  http://www.gfi.com/webmon/
            IP Switch Whats Up  :  http://www.whatsupgold.com
            Solarwinds IP Monitor  :  http://www.solarwinds.com/products/ipmonitor/index.aspx

 ขั้นตอนการดาวน์โหลด
      สามารถจัดแบ่งรูปแบบของการดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.              การดาวน์โหลดประเภทไฟล์ข้อมูล
ไฟล์ข้อมูลประกอบด้วย ไฟล์โปรแกรม ไฟล์เกม และไฟล์ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย
ตัวอย่าง  การดาวน์โหลดโปรแกรม Loy Dict.2005 จากเว็บไซต์ ww.kapook.com สามารถดำเนินการดาวน์โหลดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
                        พิมพ์  ww.kapook.com ลงในช่อง Address
                        เลือกโปรแกรมที่ต้องการดาวน์โหลด
                        เมื่อค้นหาโปรแกรมที่ต้องการดาวน์โหลดได้เรียบร้อยแล้ว ภายในรายละเอียดของโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งของการดาวน์โหลดเพื่อให้ผู้ใช้คลิกเลือก และโปรแกรมจะทำการดาวน์โหลดทันที
                        เมื่อคลิกที่ Download  จะแสดงหน้าต่าง File Download เพื่อให้เลือก ถ้าเราต้องการแค่เปิดข้อมูลขึ้นมาดูเท่านั้น ให้เลือก Open แต่ถ้าต้องการบันทึกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราด้วยให้เลือก Save
                        เมือคลิกเลือกที่ Save เพื่อบันทึกข้อมูลที่ดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา สิ่งที่ต้องการกำหนดต่อไปคือ ตำแหน่งที่จะนำข้อมูลนี้ไปเก็บไว้ในช่อง Save in :
                        เริ่มทำการดาวน์โหลดข้อมูลมาเก็บไว้ในตำแหน่งที่กำหนดให้ โดยจะแสดงลักษณะสถานะของการดาวน์โหลดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง ดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จที่หน้าต่าง File Download
                        เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกตรวจสอบ
          Open              :   เพื่อเปิดดูข้อมูล หรือโปรแกรมที่ได้ดาวน์โหลดไว้
          Open Folder  :   เพื่อเปิด Drive และโฟลเดอร์ที่จัดเก็บข้อมูล หรือโปรแกรมที่ดาวน์โหลดไว้
          Close             :   ปิดหน้าต่างการดาวน์โหลด
                         เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานได้ในลำดับต่อไป
2.              การดาวน์โหลดประเภทรูปภาพ
            การดาวน์โหลดประเภทรูปภาพสามารถทำได้หลายกรณี เช่น บันทึกเป็นไฟล์ชนิดรูปภาพบันทึกเป็นภาพ Background บันทึกเป็นภาพ Desktop เป็นต้น


การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Winzip
        บางครั้งไฟล์หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่เปิดให้ดาวน์โหลดทางอินเตอร์เน็ตนั้นมีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กก่อน เพื่อที่จะทำให้การดาวน์โหลดทำได้รวดเร็วขึ้น เราสามารถสังเกตได้ว่าไฟล์ใดใช้วิธีบีบอัดข้อมูลมา โดยดูได้จากนามสกุลของไฟล์นั้น จะมีนามสกุล . zip เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลมาแล้วต้องทำการขยายไฟล์ข้อมูลก่อนจึงจะสามารถอ่านข้อมูล หรือนำไปใช้งานได้ โปรแกรมที่ใช้ช่วยในการขยายไฟล์ คือ โปรแกรม Winzip
        โปรแกรม Winzip จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 แบบ คือ
1.             Winzip จะช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงาน โดยเพียงแต่ตอบคำถามทีละขั้นตอนตามที่โปรแกรมกำหนดเท่านั้น
2.             Classic แบบนี้ผู้ใช้โปรแกรมจะเป็นคนกำหนดทั้งหมดตามความต้องการใช้งาน

การขอพื้นที่สร้างโฮมเพจ
         การขอพื้นที่สร้างโฮมเพจ สามารถขอได้จากเว็บไซต์หลากหลายที่ให้บริการ ซึ่งเมื่อได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เพื่อสร้างโฮมเพจแล้ว จะได้รับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล และเมื่อเราได้สร้างโฮมเพจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถที่จะทำการอัพโหลด โฮมเพจไปไว้ยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทันที


การโอนย้ายข้อมูลด้วยโปรแกรม WS-FTP
          โปรแกรม  WS-FTP จะช่วยให้เราสามารถอัพโหลด ( Upload ) ข้อมูลไปยังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นเราจึงได้ทำการติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน  ดังต่อไปนี
การติดตั้งโปรแกรม WS-FTP
1.             คลิกเลือกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม WS-FTP
2.             เตรียมการติดตั้งโปรแกรม
3.             คลิก Next เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม
4.             แสดงหน้าต่างของข้อตกลงสำหรับการติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกเลือก I accept … เพื่อยอมรับในเงื่อนไข และคลิกที่ Next
5.             กำหนดตำแหน่งในการจัดเก็บโปรแกรมให้คลิกที่ Next
6.             กำหนดชื่อของโฟลเดอร์ที่จะเก็บโปรแกรมให้คลิกที่ Next
7.             แสดงหน้าต่าง Start Copying Files คลิกที่ Next
8.             แสดงสถานะของการติดตั้งโปรแกรม
9.             คลิกที่ Finish เมื่อสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

การใช้งานโปรแกรม WS-FTP
        เมื่อติดตั้งโปรแกรม WS-FTP เรียบร้อยแล้ว จะต้องกำหนดค่าเพื่อใช้งานในโปรแกรม โดยสามารถที่จะปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้
1.             ปรากฏหน้าจอ Welcome คลิกที่ Next
2.             ปรากฏหน้าจอ Site Name สำหรับกำหนดชื่อของ Site เพื่อไว้จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่อัพโหลดไปยังเครื่องแม่ข่าย ( Server )  เช่นเดียวกับการกำหนดโฟลเดอร์ไว้ที่เครื่องแม่ข่าย  เช่น kulrapee  แล้วคลิกที่ Next
3.             ขั้นต่อมาจะปรากฏหน้าจอ Server Address เพื่อกำหนดหมายเลข IP Address ของเครื่องแม่ข่ายที่เราต้องการจะนำข้อมูลไปอัพโหลดไว้ เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Next
4.             User Name และ Password จะต้องถูกกำหนดเมื่อเราได้ขอพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์กับเว็บไซต์ที่ให้บริการ หรือผู้บริการด้านอินเตอร์เน็ต (ISP) ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเช่าพื้นที่ หรือการขอพื้นที่ฟรีก็ตาม
5.             Connection Type จะต้องกำหนดรูปแบบของการติดต่อให้เลือก FTP แล้วคลิกที่ Next
6.             Finish จะแสดงรายละเอียดสำหรับการติดต่อกับเครื่องแม่ข่าย ( Server ) รวมทั้ง User Name และ Password ทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนข้างต้น แล้วคลิกที่ Finish
แบบทดสอบบทที่ 7

                                              1.ลักษณะการโอนย้ายข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่รูปแบบ
ก.      1 รูปแบบ
ข.      2 รูปแบบ
ค.      3 รูปแบบ
ง.       4 รูปแบบ
                                                 2.  โปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานมี 4 ประเภทยกเว้นข้อใด
ก.      โปรแกรมแชร์แวร์
ข.      โปรแกรมเดโมแวร์
ค.      โปรแกรม Winzip
ง.       โปรแกรมรุ่นเบต้า
3. ลักษณะของโปรแกรมแชร์แวร์ คือข้อใด
ก.      โปรแกรมที่เปิดให้ใช้ฟรี
                                                           ข.      โปรแกรมสำหรับการทดลองใช้โดยกำหนดระยะเวลาในการใช้งานไว้
                                             ค.      โปรแกรมที่ให้ทดลองใช้เฉพาะบางส่วนของโปรแกรม
                                   ง.       โปรแกรมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ เมื่อต้องการใช้งาน
4.  ลักษณะของโปรแกรมเดโมแวร์ คือข้อใด
ก.      โปรแกรมที่เปิดให้ใช้ฟรี

                                                         ข.     โปรแกรมสำหรับการทดลองใช้โดยกำหนดระยะเวลาในการใช้งานไว้
                                             ค.      โปรแกรมที่ให้ทดลองใช้เฉพาะบางส่วนของโปรแกรม
                                  ง.     โปรแกรมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ เมื่อต้องการใช้งาน
                                    5.  รูปแบบของการดาวน์โหลดข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก.      2 ประเภท
ข.      3 ประเภท
ค.      4 ประเภท
ง.       5 ประเภท


          6.   ชื่อไฟล์ในข้อใดที่ไม่จัดอยู่ในไฟล์ประเภทรูปภาพ
ก.      Picture.jpg
ข.      Picture.gif
ค.      Picture.bmp
ง.      Picture.avi
7.    ชื่อไฟล์ชนิดใดที่เป็นไฟล์วิดีโอ

ก.      .mpg
ข.      .zip
ค.      .pdf
ง.       .doc
                                       8. ไฟล์ชนิดใดที่ไม่ใช้โปรแกรม Windows Media Player เปิดใช้งาน
ก.      File.com
ข.      File.zip
ค.      File.avi
ง.       File.mpt
                         9.   โปรแกรม WS-FTP ช่วยการทำงานในด้านใดให้แก่ผู้ใช้
ก.      การบีบอัดข้อมูล
ข.      การอัพโหลดข้อมูล
ค.      การประมวลผลข้อมูล
ง.       การดาวน์โหลดข้อมูล
10.      ไฟล์ชนิดใดที่ใช้ในการบีบอัดข้อมูล
ก.      File.doc
ข.      File.rm
ค.      File.txt
ง.      File.zip


เฉลย
1.     2.     3.     4.     5.      6.     7.     8.     9.     10.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น