วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 6 การลบจดหมาย-การกู้จดหมายกลับคืน-แบบทดสอบบทที่ 6

การลบจดหมาย
ขั้นตอน
1. คลิกที่ Inbox เมื่อคลิกแล้วจะได้กรอบ Inbox
2. จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกที่กรอบสี่เหลี่ยม ดังภาพ แล้วคลิกปุ่ม Delete ตามลำดับ
3.จดหมายก็จะถูกลบออกจากกล่อง Inbox จดหมายที่ถูกลบออกไปจะถูกนำไปเก็บที่ Trash Can และจะถูกลบโดยอัตโนมัติต่อไป นั้นหมายความว่าหากท่านลบจดหมายผิด ท่านยังสามารถกู้จดหมาย จากกล่อง Trash Can นี้ได้ โดยการ คลิกที่ Trash Can แล้วคลิกเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมหน้าจดหมายที่ต้องการกู้ จากนั้นมาคลิกที่เมนู Recover to Folder แล้วเลือกกล่องจดหมายที่ต้องการกู้ไปเก็บไว้ ดังภาพ
โดยทั่วไป คุณสามารถกู้คืนกล่องจดหมายที่ลบได้ ถ้ากล่องจดหมายนั้นถูกลบในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันที่ผ่านมา สำหรับคำอธิบายเมื่อกล่องจดหมายที่ถูกลบไม่สามารถกู้คืนได้ โปรดดูที่


คุณสามารถกู้คืนกล่องจดหมายที่ถูกลบในแผงควบคุม Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกู้คืนกล่องจดหมายที่ถูกลบ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ Windows PowerShell หากคุณต้องการ ตัวเลือกของคุณมีดังนี้
  • สำหรับ Microsoft Live@edu
       การกู้คืนกล่องจดหมายที่ถูกลบ รวมถึง Windows Live ID และรหัสผ่านเดิมใน Live@edu   ตัวเลือกนี้สามารถใช้งานได้ถ้าคุณเก็บ Windows Live ID ไว้เมื่อคุณลบกล่องจดหมาย
       การกู้คืนกล่องจดหมายที่ถูกลบ รวมถึง Windows Live ID เดิมที่มีรหัสผ่านใหม่ใน Live@edu   ตัวเลือกนี้สามารถใช้งานได้ถ้าคุณไม่ได้เก็บ Windows Live ID ไว้เมื่อคุณลบกล่องจดหมาย
       การกู้คืนกล่องจดหมายที่ถูกลบ และสร้าง Windows Live ID ใหม่ใน Live@edu   ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้เสมอเมื่อคุณกู้คืนกล่องจดหมายที่ถูกลบ อย่างไรก็ตาม Windows Live ID ที่คุณระบุต้องแตกต่างจาก Windows Live ID เดิมที่เคยเชื่อมโยงกับกล่องจดหมายที่ถูกลบ
       การกู้คืนกล่องจดหมายภายนอกที่ถูกลบใน Live@edu   โดเมนภายนอก จะใช้ข้อมูลประจำตัวในสถานที่เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายในองค์กร Cloud-Based ในโดเมนภายนอก คุณสามารถสร้างและลบกล่องจดหมายใน Windows PowerShell เท่านั้น ถ้าคุณทราบพารามิเตอร์ WindowsLiveID และ FederatedIdentity ที่ใช้ในการสร้างกล่องจดหมาย คุณจะสามารถกู้คืนกล่องจดหมายที่ลบได้
  • สำหรับ Microsoft Office 365 for enterprises
       การกู้คืนกล่องจดหมายที่ถูกลบและสร้าง Microsoft Online Services ID ใหม่ใน Office 365    Microsoft Online Services ID ที่คุณระบุต้องแตกต่างจาก Microsoft Online Services ID เดิมที่เคยเชื่อมโยงกับกล่องจดหมายที่ถูกลบ

ก่อนที่จะเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีติดตั้งและกำหนดค่า Windows PowerShell และเชื่อมต่อกับบริการ โปรดดูที่ การใช้ Windows PowerShell
  • คุณสามารถใช้ Get-RemovedMailbox cmdlet เพื่อดูกล่องจดหมายที่สามารถกู้คืนได้ในองค์กรของคุณ ถ้ากล่องจดหมายที่ถูกลบไม่ปรากฏในรายการ กล่องจดหมายนั้นจะไม่สามารถกู้คืนได้
  • เมื่อกล่องจดหมายถูกลบ คุณสมบัติกล่องจดหมายต่อไปนี้จะไม่ได้รับการแก้ไข เพื่อให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ในการระบุกล่องจดหมายที่ถูกลบ
       Name   โปรดสังเกตว่า Name และ DisplayName คือคุณสมบัติกล่องจดหมายที่แตกต่างกันซึ่งอาจมีค่าเดียวกันหรือค่าอาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
       WindowsLiveID สำหรับองค์กร Live@edu
       MicrosoftOnlineServicesID สำหรับองค์กร Microsoft Office 365
       SAMAccountName
       Guid
  • ถ้า Get-RemovedMailbox แสดงกล่องจดหมายที่ถูกลบมากกว่าหนึ่งกล่องสำหรับผู้ใช้ ให้ระบุกล่องจดหมายที่ถูกลบที่ถูกต้องในผลลัพธ์ และใช้ค่า SAMAccountName หรือ GUID ของกล่องจดหมายที่ถูกลบโดยใช้พารามิเตอร์ RemovedMailbox

แบบทดสอบบทที่ 6
                  1. การรับส่งอีเมลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะประกอบด้วยกี่ส่วน
                ก.      1 ส่วน
               ข.      2 ส่วน
                 ค.      3 ส่วน
               ง.       4 ส่วน
2.   TCP คืออะไร
      ก.       เป็นโปรโตคอลที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
      ข.      เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
      ค.      เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
       ง.       เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการจัดการเมลบ็อกซ์
3.             E-mail เป็นรูปแบบของการบริการแบบใด
ก.      การคุยกับคู่สนทนาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ข.      การส่งจดหมายบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค.      การพูดคุยผ่านกลุ่มสนทนาบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ง.       การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
            4.   SMIP ทำหน้าที่อย่างไร
ก.      เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับอ่านเมลในเมลบ็อกซ์
ข.      เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการจัดการเมลบ็อกซ์
ค.      เป็นโปรโตคอลที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ง.       ส่งอีเมลจากเมลเซิร์ฟเวอร์ของผู้ส่งไปยังเมลเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับ
        5.  ในการเชื่อมต่อแต่ละครั้งของโปรโตคอล IMAP เซิร์ฟเวอร์จะมีอยู่กี่สถานะ
ก.      2 สถานะ
ข.      3 สถานะ
ค.      4 สถานะ
ง.       5 สถานะ

      6.  Attach Files หมายถึงข้อใด
ก.       การแนบไฟล์ชนิดต่างๆไปกับจดหมาย
ข.      การส่งจดหมายที่ตอบกลับไปเก็บไว้ในเมลบ็อกซ์
ค.      การเปิดอ่านจดหมายของเมลไคลเอนท์
ง.       การส่งต่อจดหมายไปให้เพื่อน
        7. องค์ประกอบภายในกล่องจดหมาย ประกอบด้วยกี่เมนู
ก.      1 เมนู
ข.      2 เมนู
ค.      3 เมนู
ง.     4 เมนู
     8.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทของอีเมล
ก.      อีเมลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ข.      อีเมลจากองค์กรที่ทำงานอยู่
ค.      อีเมลจากกลุ่มเพื่อนๆ
ง.       อีเมลจากเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี
    9. Addresses คืออะไร
ก.       การบันทึกอีเมลแอดเดรสของบุคคลต่างๆไว้ในเมลบ็อกซ์
ข.      ปฏิทินสำหรับการบันทึกตารางการปฏิบัติงาน
ค.      เป็นการทำจดหมายที่ต้องการส่งต่อไปยังบุคคลอื่น
ง.       เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการรับส่งอีเมล
    10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประภายในกล่องจดหมาย
ก.      Inbok
ข.      Sent
ค.      Draft
ง.       Addresses
เฉลย
1.    2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.     10.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น